en
en

Λογισμικό ΔΑΔ/ HR Software 2014

Σε καιρούς όπου οι λέξεις «χρόνος», «κόστος» και «διαχείριση» αποτελούν για τις πλείστες εταιρείες κριτήρια επιβίωσης, η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού καλείται να αξιοποιήσει περισσότερο από ποτέ τις επιλογές που προσφέρουν τεχνολογικές προτάσεις. Τα λογισμικά συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού προσφέρουν πληθώρα προτερημάτων που συμβάλλουν σημαντικά στη βέλτιστη επιχειρηματική απόδοση. Αυτοματοποιούν χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες, εξασφαλίζουν συμμόρφωση με το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο, διευκολύνουν το συντονισμό όλων των τμημάτων της Εταιρείας σε θέματα Προσωπικού, κατέχουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση ταλέντων, παρέχουν χρήσιμα συγκεντρωτικά εργαλεία για καλύτερο έλεγχο. Παράλληλα μπορούν να παρέχουν προσαρμοσμένες υπηρεσίες σε κάθε Εταιρεία.

Κάποιοι από τους τομείς που μπορεί να καλύπτει ένα λογισμικό ΔΑΔ είναι:
– Διαχείριση ατομικών στοιχείων των εργαζομένων
– Εκπαίδευση
– Αξιολόγηση των εργαζομένων
– Σύστημα Ωρομέτρησης
– Άδειες – Απουσίες
– Μισθοδοσία
– Διαχείριση Υποψηφίων
– Αγγελίες εξεύρεσης προσωπικού
– Οργανόγραμμα & περιγραφές θέσεων

Επισημαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι εφικτή η χρήση του λογισμικού τόσο από το ίδιο το προσωπικό όσο κι από ενδιαφερόμενους υποψηφίους που μπορούν να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά. Εργαζόμενοι σε όλα τα τμήματα μπορούν να διεκπεραιώσουν διοικητικά ζητήματα που τους αφορούν, όπως αιτήματα για άδειες, ή να ανανεώνουν στοιχεία επικοινωνίας τους οι ίδιοι με τη χρήση κωδικών.

Οι δυνατότητες διαχείρισης ταλέντου που παρέχονται είναι πολύτιμες και αφορούν την απόδοση, τις αμοιβές, την ανάπτυξη, το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας και πλάνων διαδοχής. Τα στοιχεία αυτά είναι άμεσα συνυφασμένα με τη δέσμευση του προσωπικού, κίνητρα που τους δίνονται, την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητά τους, που συντείνουν στην επίτευξη των γενικότερων στρατηγικών στόχων μίας Επιχείρησης.

Επίσης από τα κυριότερα χαρακτηριστικά των λογισμικών συστημάτων σε θέματα ΔΑΔ, είναι η δυνατότητά τους να παρέχουν συγκεντρωτικούς πίνακες και αναφορές είτε σε συλλογικό είτε σε εξατομικευμένο επίπεδο. Έτσι μπορεί να υπάρχει καλύτερος έλεγχος των εργασιών, των απουσιών, του χρόνου/υπερωριών για διεκπεραίωση εργασιών και άλλων παραμέτρων για καλύτερο προγραμματισμό και στοχοθέτηση των Εταιρειών.

Στο αφιέρωμα που ακολουθεί παραθέτουμε συνεντεύξεις που έχουμε διεξάγει με στελέχη Εταιρειών που παρέχουν Λογισμικά συστήματα σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Διευκρινίζεται ότι έχουμε επιχειρήσει να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες εταιρείες στον τομέα αυτό που δραστηριοποιούνται στην τοπική αγορά, αλλά οι συγκεκριμένες ήταν δυνατόν ν’ανταποκριθούν στο παρόν στάδιο: CyCom Business Solutions, Deloitte, DeltaSoft, Exelsys, Oracle, PowerSoft Computer Solutions. Σκοπός είναι να αναδείξουμε συνοπτικά τις χρήσιμες υπηρεσίες και οφέλη που πηγάζουν από τη χρήση Λογισμικών τους Συστημάτων. Έχουμε υποβάλει τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους όσους μας έχουν παραχωρήσει τις συνεντεύξεις, παραθέτοντας την επιλογή ν’απαντηθούν είτε στα Ελληνικά είτε στ’Αγγλικά.

Συνοψίζοντας μπορούμε να επισημάνουμε ότι τα λογισμικά συστήματα παρέχουν ολιστική προσέγγιση και καλύπτουν τις σύνθετες και ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στους σύγχρονους οργανισμούς, υποστηρίζοντας, επιταχύνοντας και υλοποιώντας λειτουργίες και διαδικασίες ΔΑΔ. Προσφέρουν απλοποίηση και ευελιξία σε καίριους τομείς του Τμήματος, κατ’επέκταση συντείνοντας στην εξοικονόμηση πόρων, τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης και την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού.

Κατ’αρχάς, οι επιχειρήσεις έχουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφόρηση σχετικά με το ανθρώπινο κεφάλαιο. Μπορούν να συλλέγουν, αποθηκεύουν, ανανεώνουν, τροποποιούν, αναλύουν, επεξεργάζονται και ανακτούν πληροφορίες σε ασφαλή πλαίσια. Πέραν τούτου, η χρήση της τεχνολογίας βοηθάει στη μείωση του χρόνου εκτέλεσης τυποποιημένων λειτουργιών και την απελευθέρωση χρόνου για δημιουργική εργασία, δηλαδή την ανάληψη στρατηγικού ρόλου μέσα στην εταιρεία. Ο ρόλος αυτός έχει ισχυροποιηθεί τα τελευταία χρόνια ενόψει της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αφού οι επαγγελματίες ΔΑΔ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια των εταιρειών για αναθεώρηση των πρακτικών τους και επανεξέταση της προοπτικής τους.

Εν κατακλείδι, οι σύγχρονοι οργανισμοί αναζητούν νέους πρωτοποριακούς τρόπους λειτουργίας, μέσα από καινοτόμες εφαρμογές που θα τους οδηγήσουν στη βιωσιμότητα και ανάπτυξη. Η επένδυση σε τεχνολογικές εφαρμογές που αφορούν στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί επιτακτική ανάγκη για κάθε οργανισμό που στοχεύει στο μέλλον.