enel
enel

Interview with Μrs Maria Theodorou, Former Vice-President of the CyHRMA Board of Directors to InBusiness Magazine

21 January 2020

Γιατί είναι σημαντικό μια Επιχείρηση ή Οργανισμός να έχει HR Services;

Τα Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού διαδραματίζουν τόσο καθοριστικό ρόλο όσο και η ίδια η παρουσία του ανθρώπινου δυναμικού εντός της επιχείρησης – από τον στρατηγικό σχεδιασμό μέχρι και την εικόνα που προβάλλει η επιχείρηση. Σ’ αυτό τον ρόλο απαιτείται φυσικά η μεσολάβηση για την δημιουργία των κατάλληλων πολιτικών διαχείρισης, ανάπτυξης και διατήρησης του ανθρώπινου κεφαλαίου και η διατήρηση ισορροπιών σε λεπτά θέματα της επιχείρησης όπου παρουσιάζονται αντικρουόμενες τάσεις  όπως είναι π.χ. η μείωση του κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας. Ο ουσιαστικός τους ρόλος αντανακλάται στη δημιουργία, ανάπτυξη, διαμόρφωση και ενίσχυση της εργασιακής κουλτούρας της επιχείρησης με απώτερο στόχο την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων. Ουσιαστικά, τα HR Services καθορίζουν τον τρόπο διαχείρισης, αναβάθμισης και αξιοποίησης της γνώσης και των δεξιοτήτων εντός της επιχείρησης ούτως ώστε να επιτευχθεί το επιχειρησιακό όραμα. Ενόσω οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από τον ανθρώπινο παράγοντα για να ανταπεξέλθουν του οξύτατου ανταγωνισμού, ο ρόλος των επαγγελματιών του Τομέα θα συνεχίσει να παραμένει ουσιαστικός γι’ αυτές. Όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει ο motivational speaker, Simon Sinek, “100% of your customers are people. 100% of employees are people. If you don’t understand people, you don’t understand business.”

Τι χαρακτηριστικά έχει ένας καλός χώρος εργασίας; Και με ποια κριτήρια διαμορφώνεται ένας τέτοιος χώρος;

Δυστυχώς δεν υπάρχει πανάκεια για την εξυγίανση ενός εργασιακού περιβάλλοντος ούτε και μια ιδανική συνταγή για την σύσταση του. Ωστόσο, οι καλοί εργασιακοί χώροι είναι αυτοί στους οποίους οι εργαζόμενοι νοιώθουν συναισθηματικά καλά και αυτό τους παρακινεί να συνεχίζουν να επιστρέφουν στην εργασία τους κάθε μέρα. Ο καλός χώρος εργασίας βρίσκεται εκεί που το φυσικό περιβάλλον (η τοποθεσία, ο διαθέσιμος εξοπλισμός, ο αέρας, ο φωτισμός κ.ο.κ.) συνδυάζεται με την θετική ψυχοσύνθεση του κάθε εργαζόμενου. Τα αποτελέσματα πρόσφατων εμπειρικών ερευνών δείχνουν ότι οι υγιείς χώροι εργασίας παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά τα οποία προάγουν την αριστεία, την παραγωγικότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Είναι σημαντικό όμως να αντιλαμβανόμαστε οτι ένας εργασιακός χώρος μπορεί ταυτόχρονα να είναι καλός στα μάτια ενός εργαζόμενου και κακός στα μάτια ενός άλλου, ή/και αντίστροφα.

Ποια οφέλη αποκομίζουν οι εργαζόμενοι μιας εταιρείας από ενέργειες του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού;

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού συνοδεύει τους εργαζόμενους καθ’ όλη την διάρκεια της σχέσης τους με την επιχείρηση, από την στιγμή που δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για μια θέση εργασίας μέχρι και την στιγμή που η συνεργασία αυτή ολοκληρώνεται. Οι ενέργειες του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού διασφαλίζουν ότι ο εργαζόμενος συνεχίζει να αναπτύσσεται, να είναι παραγωγικός, υγιής (σωματικά και ψυχολογικά) και ικανοποιημένος καθ’ όλη την διάρκεια αυτής της εργασιακής τους σχέσης. Εντός των πολιτικών που διασφαλίζουν τα προαναφερόμενα, βρίσκονται και τα οφέλη που αποκομίζουν οι εργαζόμενοι. Στην πιο συνοπτική και απλοποιημένη απάντηση, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι παραμένουν ευχαριστημένοι και δεσμευμένοι προς την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης διαμορφώνοντας ένα υγιές και κατάλληλο περιβάλλον για τους εργαζόμενους. 

Ποιες είναι οι νέες τάσεις για το HR στην ψηφιακή εποχή;

Όλα αυτά που μέχρι πριν λίγα χρόνια μας ήταν πρωτάκουστα: εικονική πραγματικότητα στην εκπαίδευση, ψηφιακά εργαλεία για την παρακίνηση και εμπλοκή των εργαζομένων, αξιοποίηση της τεχνολογίας για την πρόσληψη ατόμων χωρίς να γνωρίζουμε τα δημογραφικά τους στοιχεία (blind hiring technologies), εφαρμογές ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες της επιχείρησης όπου συγκεκριμένες διαδικασίες και επικοινωνία αυτοματοποιείται, gamification, προσλήψεις με την αξιοποίηση bots, blockchain, ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων που αφορούν την συμπεριφορά των εργοδοτούμενων, αξιοποίηση εφαρμογών στο διαδίκτυο και πολλά, μα πάρα πολλά και διαφορετικά άλλα.

Πως βλέπετε να διαγράφεται το μέλλον του εργασιακού χώρου τα επόμενα χρόνια και πως το HR θα το επηρεάσει;

Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι το μέλλον θα συνεχίσει να αγκαλιάζει όλο και περισσότερο την τεχνολογία. Ενόσω οι millennials και η γενεά Z θα αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό του εργαζόμενου πληθυσμού, η αξιοποίηση προηγμένης τεχνολογίας είναι δεδομένη. To HR όπως το ξέρουμε σήμερα, αναμένεται να διαφέρει πολύ από το HR του μέλλοντος. Ενόσω οι τάσεις διαφοροποιούνται και εκμοντερνίζονται, οι επαγγελματίες HR θα πρέπει να αξιολογούν ποιες από αυτές είναι πραγματικά ουσιαστικές επιλογές για τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα καταβάλλουν προσπάθειες για την εξεύρεση των βέλτιστων τρόπων και πόρων εφαρμογής τους. Είναι επίσης βέβαιο ότι η περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνολογίας θα ενισχύσει την εμπλοκή του HR στο μέλλον με πιο εξατομικευμένους τρόπους «εξυπηρέτησης» των εργαζόμενων και με την διαθεσιμότητα πληροφοριών 24/7.

Τι θέματα έχει να αντιμετωπίσει ο Σύνδεσμος;

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει να συνεχίσει να αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σε συνεργασία με άλλους φορείς της οικονομίας και κοινωνίας και να αποτελεί μέλος διεθνών και ευρωπαϊκών δικτύων ούτως ώστε να είναι σε θέση να κρατά άμεσα ενήμερα τα Μέλη του για τις όποιες εξελίξεις του επαγγέλματος. Η ήδη έντονη δραστηριοποίηση στα δρόμενα του Τομέα μέσα από την διοργάνωση Συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαλέξεων, εκθέσεων σταδιοδρομίας και άλλων επαγγελματικών εκδηλώσεων, αναμένεται να ενδυναμωθεί περεταίρω, εισάγοντας νέες τάσεις, καινοτομίες και αλλαγές σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Η πρόκληση έγκειται στο να διατηρήσουμε τον ηγετικό μας ρόλο στην επιμόρφωση της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας και κοινωνίας για την καίρια σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου στην επιτυχία των οργανισμών. Παράλληλα, πρέπει να συνεχίσουμε να αναβαθμίζουμε το επίπεδο των  Επαγγελματιών Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο μέσα από τις δράσεις του Συνδέσμου, με τρόπο που να συνάδει με τα θέλω και τις ανάγκες των Μελών του σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο και μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό και όχι μόνο περιβάλλον.