Μέλος

 

 
Μαρία Σπυρίδης
Διευθύντρια People & Organisational Effectiveness
Eλληνική Τράπεζα
 
Κύριες Αρμοδιότητες:
- Έχει υποστηρικτικό ρόλο στην κατάρτιση, συντονισμό και υλοποίηση του πλάνου εκδηλώσεων / εκπαιδεύσεων του Συνδέσμου πλην του Ετήσιου Συνεδρίου. 
- Εκτελεί καθήκοντα διαχείρισης έργων για σημαντικές εκδηλώσεις/έργα του Συνδέσμου που της ανατίθενται από τον/την Πρόεδρο.
 
 
Βιογραφία:
Η Μαρία Σπυρίδης είναι η Διευθύντρια της ομάδας People & Organisational Effectiveness, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Ελληνικής Τράπεζας, όπου είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και τη διαχείριση των Σχέδιων Αμοιβών και Κινήτρων, των Συστημάτων Ταλέντων, Απόδοσης και Ανατροφοδότης, καθώς και για τις Οργανωτικές Αναδιαρθρώσεις.
Η Μαρία κατέχει εκτενή εμπειρία στον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού πέραν των 14 χρόνων. Πριν την ένταξη της στην Ελληνική Τράπεζα, εργάστηκε στη Συμβουλευτική Ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού της Deloitte, ως Ανώτερη Διευθύντρια και προηγουμένως στην EY στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.
Η Μαρία ήταν από τους πρώτους επαγγελματίες στον κλάδο Διεύθυνση και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο που πιστοποιήθηκε για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με το πρότυπο ποιότητας “InvestorsinPeople”. Η Μαρία είναι Chartered μέλοςτουChartered Institute of Personnel and Development (CIPD). Κατέχειμεταπτυχιακό (MSc) στη Διεύθυνση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού από το Πανεπιστήμιο London School of Economics and Political Sciences (LSE) καιπτυχίο (BSc) στο Operations Management από το Πανεπιστήμιο Lancaster. 
 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Μαρία Σπυρίδης μέσω του LinkedIn: